Meer informatie over mylife?
Wij staan altijd voor u klaar.

  • Home
  • Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

1. Geen therapeutisch advies

Wij wijzen er nadrukkelijk op dat het advies en de informatie op deze website geen therapeutisch advies vormt. Neem bij gezondheidsproblemen contact op met de behandelend arts. Alleen de arts die je behandelt, is in staat om een diagnose te stellen en de noodzakelijke behandelingen te starten.

2. Toepassing

Neem goed nota van de volgende voorwaarden voor gebruik van het aanbod op deze website. Door gebruik te maken van de informatie, diensten en programma's die worden aangeboden op onze website, gaat de gebruiker akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

3. Informatie

Deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te geven over het bedrijf, de producten en de diensten van YPSOMED.

Onze website wordt regelmatig herzien en aangevuld, om de aangeboden informatie up to date te houden. Wij behouden ons daarom het recht voor de informatie en gegevens die op onze website worden aangeboden, te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reorganiseren, aan te vullen of te verwijderen.

4. Links

Directe of indirecte verwijzingen naar websites van derden (“links") zijn ook te vinden op onze website. Wij verklaren dat wij geen links hebben aangebracht naar websites waar op het moment van instellen van de link illegale inhoud was te zien. Wij hebben echter geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving en inhoud van de gekoppelde websites van derden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor websites van derden en hun beheerders, met name noch voor de juistheid en rechtmatigheid van de inhoud ervan, noch voor het naleven van geldende privacywetgeving, noch voor het nakomen van mogelijke overeenkomsten of andere juridische transacties die worden aangegaan met betrekking tot dergelijke websites.

De toegang tot gekoppelde websites van derden geschiedt uitsluitend op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker.

5. Disclaimer voor garantie en aansprakelijkheid

Wij proberen de informatie en gegevens die op onze website worden gepubliceerd, correct en up to date te houden. Echter, ondanks alle zorgvuldigheid kunnen wij nergens voor instaan en aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid en beschikbaarheid van de informatie en gegevens. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor het probleemloos en ononderbroken functioneren van de toegang tot onze website, het gebruik van zijn functies en de gegevensoverdracht.

In samenhang met het gebruik van deze website en het gebruik van de informatie en gegevens die beschikbaar worden gesteld, zijn wij uitsluitend aansprakelijk voor schade die opzettelijk of door grove nalatigheid van de leidinggevende personen van YPSOMED is veroorzaakt, of in geval van dwingende wettelijke voorschriften m.b.t. aansprakelijkheid. Verder is enige aansprakelijkheid van YPSOMED in samenhang met deze website uitgesloten, zowel voor directe als indirecte schade, waaronder gederfde winst en andere vervolgschade. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt met name ook voor schade die wordt veroorzaakt door virussen of andere vernietigende programma's en dergelijke aan de computerapparatuur of de programma's van de gebruiker of aan hun gegevens (waaronder verlies van gegevens).

6. Auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten

De gebruikers van deze website verkrijgen geen rechten hierop en op de informatie en gegevens die hierop worden weergegeven. Alle intellectuele eigendomsrechten, met name auteursrechten, ontwerprechten, merkenrechten en rechten op de bedrijfsnaam, die bestaan in samenhang met deze website en de informatie en gegevens die hierop worden weergegeven, met name zoals teksten, foto's, afbeeldingen, logo's, symbolen, namen, product- en bedrijfsnamen, behoren exclusief toe aan YPSOMED of haar licentiegever, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
Met betrekking tot deze website en de informatie en gegevens die hierop worden weergegeven, krijgen de gebruikers alleen de niet-exclusieve en niet-overdraagbare persoonlijke gebruiksautorisatie die hen conform deze gebruiksvoorwaarden wordt verleend.
De gebruikers hebben het recht de website en de informatie en gegevens die hierop worden weergegeven, te bekijken op het monitorscherm en bovendien alleen die gebruiksfuncties te verrichten die op de website als zodanig zijn toegestaan, zoals bijvoorbeeld wanneer de gebruiker de mogelijkheid heeft om de informatie en gegevens af te drukken of te downloaden. Bovendien is elk gebruik uitsluitend beperkt tot eigen privégebruik van de gebruiker of tot intern zakelijk gebruik van het bedrijf van de gebruiker.
Elk gebruik dat verdergaat, met name enig commercieel gebruik, mag uitsluitend plaatsvinden met voorafgaande toestemming van YPSOMED.
De teksten en foto's die in het bereik “Media” voor download beschikbaar worden gesteld, zijn licentievrij en mogen alleen voor het beoogde doel worden gebruikt, als YPSOMED wordt genoemd als de houder van alle rechten op de betreffende tekst of foto.

Het gebruik en verwerken van contactinformatie die gepubliceerd is in het impressum of vergelijkbare informatie op de website, zoals postadressen, telefoon- en faxnummers alsmede e-mailadressen, door derden voor het versturen van niet uitdrukkelijk aangevraagde informatie is niet toegestaan. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen tegen verzenders van zogenoemde spammails en andere ongevraagde massareclame in het geval van overtredingen van dit verbod.

7. Forward-looking statements

De website van YPSOMED kan zogenoemde "forward-looking statements" bevatten. Dergelijke statements zijn onderhevig aan een groot aantal belangrijke onzekerheden wat betreft technische, zakelijke, economische en financiële factoren, en derhalve kunnen uiteindelijke resultaten aanzienlijk afwijken van de resultaten die worden uiteengezet in de statements. YPSOMED aanvaardt geen verplichting om een forward-looking statement te corrigeren of actualiseren na het beschikbaar komen van nieuwe informatie of na andere gebeurtenissen of ontwikkelingen in de toekomst.

8. Contact / jouw mening / e-mails

Wij willen graag horen wat je vindt van onze producten en onze website en sturen je graag meer informatie toe. Hiervoor is er een contactformulier beschikbaar op onze website. Je kunt echter ook via e-mail of telefonisch contact met ons opnemen.

Als je gebruik maakt van het contactformulier, geschiedt het verschaffen van informatie op vrijwillige basis. Raadpleeg a.u.b. onze Privacyverklaring om erachter te komen hoe YPSOMED je persoonlijke gegevens gebruikt.

Onze website biedt de mogelijkheid om e-mails naar YPSOMED te zenden. Het verzenden van e-mails geschiedt op risico van de verzender. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven op de betreffende webpagina's, zijn binnenkomende bestellingen die op deze manier worden ontvangen, alleen bindend voor YPSOMED wanneer deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door laatstgenoemde. Mededelingen van juridische aard, zoals vaststellingen van termijnen, herinneringen, mededelingen inzake opzegging enz., die aan YPSOMED zijn gericht middels e-mail via de webpagina's, zijn niet werkzaam. Zo kan met name late beantwoording van of stilzwijgen als reactie op mededelingen per e-mail die zijn gericht aan YPSOMED via de webpagina's van laatstgenoemde, noch worden geïnterpreteerd als juridisch relevant noch als afwijzing.

9. Diverse bepalingen

Als afzonderlijke bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig zijn of worden, blijft de geldigheid van de overige bepalingen hierdoor onaangetast. De ongeldige bepaling dient te worden vervangen door een bepaling die het doel van de oorspronkelijke bepaling het dichtst benadert.

Op alle juridische betrekkingen die uit het gebruik van ons aanbod voortvloeien, is Zwitsers recht van toepassing met uitsluiting van de regels van internationaal privaatrecht. Eventuele geschillen in samenhang met deze website zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter in Burgdorf.

Status: december 2007